Ίδρυση Σωματείων

Ίδρυση Σωματείου

Για την ίδρυση (σύσταση) ενός σωματείου απαιτούνται:

Τουλάχιστον 20 άτομα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Τα άτομα αυτά είναι τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου. 

Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου συντάσσουν την ιδρυτική πράξη, με την οποία αποφασίζουν την ίδρυση του σωματείου, τη λειτουργία του με συγκεκριμένο καταστατικό και την εκλογή προσωρινής διοίκησης, η οποία θα το εκπροσωπεί έως την αναγνώρισή του από το Δικαστήριο.

Το σωματείο αποκτά νομική προσωπικότητα από την εγγραφή στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου της έδρας του, που διατάσσεται με δικαστική απόφαση (διαταγή), μετά την έγκριση και την αναγνώριση του καταστατικού λειτουργίας του.

Η ιδρυτική πράξη του σωματείου, μαζί με το καταστατικό του υπογράφονται από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου και μαζί με πίνακα μελών της προσωρινής διοίκησής του, προσκομίζονται από δικηγόρο στο αρμόδιο Δικαστήριο που ζητεί με αίτηση των μελών της προσωρινής διοίκησης του υπό ίδρυση σωματείου, την κατά νόμο έγκριση του καταστατικού και αναγνώρισή του.

Το Δικαστήριο ελέγχει κατά πόσο ο σκοπός του σωματείου βρίσκεται στο πλαίσιο του νόμου. Το Δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί τη σύσταση του σωματείου, μόνο αν ο σκοπός του αντίκειται στα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη.

Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, με διαταγή του ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης διατάσσει τη διενέργεια των κατά νόμο δημοσιεύσεων (συνήθως σε μία καθημερινή εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της έδρας του σωματείου και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών). Η άνω δικαστική απόφαση (διαταγή) επιδίδεται στην αρμόδια Περιφέρεια. Το καταστατικό του σωματείου επικυρώνεται από τον Ειρηνοδίκη, και αφού κοινοποιηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, κατατίθεται στο αρχείο του Πρωτοδικείου του τόπου της έδρας του σωματείου, όπου αφού ελεγχθεί η τήρηση των κατά νόμο δημοσιεύσεων και κοινοποιήσεων, εγγράφεται στο βιβλίο σωματείων, λαμβάνοντας αριθμό συστάσεως, ο οποίος μαζί με το έτος ιδρύσεως, συνηθίζεται να αναγράφεται μαζί με την επωνυμία στη σφραγίδα του σωματείου.

Διαδικασία σύστασης

Τα βασικά βήματα που θα χρειαστεί να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι για την ίδρυση του σωματείου είναι τα εξής:

 1. Αρχικά, απαιτούνται 20 ενήλικα μέλη.
 2. Πρακτικό ίδρυσης με υπογραφές όλων των μελών.
 3. Πίνακας μελών προσωρινής Διοίκησης. Η προσωρινή διοίκηση σκοπό έχει να διεκπεραιώσει αυτά που χρειάζονται για τη νόμιμη σύσταση του σωματείου.
 4. Καταστατικό με υπογραφές από όλα τα μέλη. Το καταστατικό πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, όσα ο Αστικός Κώδικας ορίζει για το περιεχόμενό του (επωνυμία, έδρα, σκοπός  κλπ)
 5. Αίτηση για την έκδοση διάταξης ενώπιον του Ειρηνοδικείου.

Ο αρμόδιος δικαστής, αφού ελέγξει ότι όλα έχουν γίνει τυπικά νόμιμα, εκδίδει απόφαση (Διάταξη) με την οποία επικυρώνει το καταστατικό και διατάσσει τη δημοσίευση της περίληψής του στον Τύπο και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών καθώς και την εγγραφή του σωματείου στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου. Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει η απόφαση να κοινοποιηθεί και στον Περιφερειάρχη (αφορά αθλητικά Σωματεία).

Το σωματείο αποκτά νομική προσωπικότητα, δηλαδή «γεννιέται» με την καταχώρισή του στα βιβλία του Πρωτοδικείου.

Το εγκεκριμένο καταστατικό κοινοποιείται στον αρμόδιο κατά τόπο Εισαγγελέα και κατατίθεται στο αρχείο του αρμόδιου κατά τόπο Πρωτοδικείου.

Τροποποίηση καταστατικού σωματείου

H διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω (εκτός από το στάδιο της ιδρυτικής πράξης) πρέπει να ακολουθείται και κάθε φορά που γίνεται τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου.

Οι απαιτούμενες ενέργειες είναι οι εξής:

 1. Αίτησης στο Ειρηνοδικείο –Τμήμα Εκουσίας δικαιοδοσίας (από δικηγόρο). 
 2. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης του σωματείου για την απόφαση της τροποποίησης του καταστατικού
 3. ισχύον καταστατικό
 4. τροποποιημένο και κωδικοποιημένο καταστατικό
 5. πίνακας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου
 6. Πιστοποιητικό του αρμόδιου κατά τόπο Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου περί μεταβολών του σωματείου.

 

Ο αρμόδιος ειρηνοδίκης εκδίδει διάταξη, με την οποία διατάσσεται η τροποποίηση του σωματείου και η εγγραφή αυτής στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου. 

 

Η διάταξη αυτή επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον αρμόδιο κατά τόπο Εισαγγελέα ή και στην κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια (αν πρόκειται για αθλητικό σωματείο-Διεύθυνση Αθλητισμού Περιφέρειας)

 

Επίσης, περίληψη της τροποποίησης του καταστατικού δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και σε μία εφημερίδα ημερήσιας τοπικής κυκλοφορίας.

Αθλητικά σωματεία

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την ίδρυση και τροποποίηση των αθλητικών σωματείων για τα οποία πέραν των διατάξεων του Αστικού Κώδικα εφαρμογή έχει και ο αθλητικός νόμος 2725/1999. Ήδη με τον νόμο 4726/2020 επήλθαν σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τα αθλητικά σωματεία και απαιτείται η τροποποίηση των καταστατικών τους, αλλά και η εγγραφή τους στο μητρώο της ΓΓΑ. Η εγγραφή στο μητρώο της ΓΓΑ απαιτείται πλέον για κάθε νέο αθλητικό σωματείο.