Διοικητικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο

Η εμπειρία μας στον τομέα του διοικητικού δικαίου περιλαμβάνει την ανάληψη προσφυγών κατά πράξεων επιβολής προστίμων διοικητικών κυρώσεων, τελωνειακών παραβάσεων και εν γένει φορολογικών διαφορών, αλλά και διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ ιδιωτών και του Ελληνικού Δημοσίου.